Podmínky

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále též jen "souhlas")

 1. Uživatel aplikace (dále též jen "uživatel" nebo "zájemce" nebo "žadatel") souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje (jím poskytnuté), včetně rodného čísla (dále též jen "osobní údaje") byly shromažďovány, zpracovávány a uchovávány společností JK Business company s. r. o.  Náměstí Švabinského 10, 37008 České Budějovice, Vedena Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 19981, IČ: 281 41 351
 2. (dále též jen "JKBC" nebo jen "správce"), ve smyslu zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen "zákon o ochraně osobních údajů") za účelem vypracování a zaslání nabídky na uzavření smlouvy na poskytnutí níže uvedených finančních služeb mezi uživatelem a konkrétní obchodní společností poskytující krátkodobé půjčky, zápůjčky, úvěry nebo jiné obdobné finanční služby (dále též jen "finanční služby") a za účelem kontaktování uživatele v souvislosti s nabídkou dalších finančních služeb a ostatních služeb.
 3. Zaslání nabídky na uzavření smlouvy na poskytnutí Finančních služeb je podmíněno poskytnutím osobních údajů uživatele aplikace ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. JKBC se zavazuje s poskytnutými osobními údaji nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
 4. JKBC se zavazuje nakládat s osobními údaji uživatele nejdéle po dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu.
 5. Správcem osobních údajů je JKBC, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. JKBC může zpracováním osobních údajů zmocnit nebo pověřit jiného zpracovatele ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů.
 6. Za subjekt údajů je považován uživatel.
 7. Osobní údaje uživatele v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, údaje o identifikačním dokladu, adresa trvalého pobytu, adresa bydliště, název a adresa zaměstnavatele, pracovní pozice, výše všech měsíčních příjmů, výše měsíčních výdajů a dosažené nejvyšší vzdělání budou zpracovávány v automatizovaném informačním systému.
 8. Uživatel má právo ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů požádat JKBC o: informace týkající se účelu zpracování osobních údajů,
  informace o osobních údajích, které jsou předmětem zpracovávání včetně všech dostupných informací o jejich zdrojích,
  informace o povaze automatizovaného zpracovávání v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, pokud jsou na základě tohoto zpracovávání činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práv a oprávněných zájmů uživatele,
  informace o příjemcích osobních údajů, případně kategoriích příjemců,
  zpřístupnění osobních údajů zpracovávaných v automatizovaném informačním systému JKBC,
  opravu osobních údajů, v případě změny,
  podání vysvětlení, pokud zjistí nebo se domnívá, že zpracovávání osobních údajů je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jestli jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracovávání osobních údajů, nebo o odstranění vzniklého stavu (jde zejména o blokování zpracovávání, vykonání opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).
 9. JKBC má právo požadovat za poskytnutí informace dle bodu 7 písm. a až d tohoto souhlasu přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Pokud je žádost uživatele podle ustanovení bodu 7 písm. f tohoto souhlasu oprávněná, je správce povinný odstranit nežádoucí stav bezodkladně.
 11. Uživatel má právo přímo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud správce jeho žádosti podle ustanovení bodu 7 písm. f tohoto souhlasu nevyhověl.
 12. Postup podle bodu 7 tohoto souhlasu nevylučuje právo uživatele obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 13. Uživatel se zavazuje, že bezodkladně nahlásí jakoukoliv změnu svých osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že se seznámil s informacemi o zpracování, shromažďování a uchovávání osobních údajů, o právech a povinnostech JKBC vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.
 14. Uživatel prohlašuje, že byl ve smyslu ustanovení § 11 zákona o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování svých osobních údajů a o svých právech a povinnostech, rovněž jako o právech a povinnostech JKBC.
 15. Uživatel tímto zcela svobodně a dobrovolně ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a v souladu s článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  uděluje informovaný souhlas ke zpracování svých osobních údajů v tomto rozsahu:
  • jméno, příjmení
  • rodné číslo
  • trvalé bydliště
  • adresa
  • doručovací adresa
  • adresa elektronické pošty
  • telefonní číslo
  • osobní stav
  • IP adresa
  • číslo občanského průkazu
  • příjem ze zaměstnání (mzda, plat), příjem z důchodu
  • pohlaví
  • věk
 16. Správcem osobních údajů pro účely tohoto souhlasu se rozumí společnost JK Business services s.r.o., IČ 031 49 986 se sídlem Náměstí Švabinského 10, 370 08 České Budějovice.
 17. Na základě tohoto souhlasu je správce oprávněn zpracovávat mé osobní údaje za účelem nabízení produktů, kontaktu mé osoby, k marketingovým a obchodním účelům správce, zejména za účelem zprostředkování žádosti o poskytnutí úvěru, dále za účelem přezkoumání mé úvěruschopnosti (k řádnému posouzení žádosti o poskytnutí úvěru).

Zásady ochrany osobních údajů

Tato Webová stránka ("web") je provozována společností JK Business company s. r. o.  Náměstí Švabinského 10, 37008 České Budějovice, Vedena Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 19981, IČ: 281 41 351 (dále též jen "JKBC").

Tato internetová stránka obsahuje finanční nabídky třetí strany. Společnost JKBC nenabízí žádné finanční služby jako samostatný subject.

Odesláním informací přes tuto webovou stránku a využíváním služeb na tomto webu vyjadřujete Váš souhlas s obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“), které jsou uvedeny níže. Žádáme Vás, abyste si pečlivě přečetli tyto podmínky. Pokud s nimi nesouhlasíte, nezadávejte prosím své osobní údaje na web.

Žádná nabídka

Tato webová stránka má pouze informační účely a nepředstavuje nabídku k prodeji nebo doporučení či výzvu k nákupu produktu nebo služeb, které jsou zmíněny na této webové stránce. JKBC nenese odpovědnost za Vaše rozhodnutí, která přijmete na základě informací obsažených na těchto webových stránkách. Zároveň neakceptujeme žádnou odpovědnost za škody, které mohly být zapříčiněny použitím informací obsažených na webu.

Pravidla používání

Nesmíte nahrávat jakýkoliv soubor jakéhokoliv druhu na tyto webové stránky, který by mohl obsahovat virus, škodlivý počítačový kód nebo jakékoliv škodlivé složky. Zároveň se prosím nepokoušejte změnit obsah této webové stránky.

Tato webová stránka je určena pouze pro obyvatele České republiky, kteří jsou starší 18 let. Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit, že tato internetová stránka nebo informace, které jsou na této stránce umístěny, jsou v souladu se zákony, nařízeními a omezeními v jiných zemích.

Souhlasíte s tím, že jste plně zodpovědní za každou osobu, která využívá této stránky prostřednictvím Vašeho počítače, a že jste povinni obeznámit tuto osobu s těmito Podmínkami. Souhlasíte s tím, že okamžitě budete informovat společnost JKBC o jakémkoliv neoprávněném využití Vaší e-mailové adresy nebo o jiném porušení bezpečnosti.

V případě sdělení Vašich osobních údajů na této webové stránce souhlasíte s tím, že tyto informace nebudou považovány za důvěrné a že nám poskytujete celosvětovou, trvalou, nevýhradní licenci k používání, zveřejňování, kopírování, ke změnám, k upravování, veřejnému zobrazování a přeložení všech nebo některých částí těchto informací k jakémukoliv účelu bez omezení. Vyhrazujeme si právo odstranit nebo smazat bez předchozího upozornění, jakýkoliv údaj, který jste uvedli na této webové stránce.

Odmítnutí a omezení odpovědnosti

JKBC používá veškerá nezbytná opatření, aby obsah této webové stránky byl přesný a aktuální. Společnost JKBC neposkytuje žádnou záruku týkající se její přesnosti, návaznosti, včasnosti a úplnosti obsahu. JKBC může přerušit provoz této stránky bez předchozího upozornění. Informace na této webové stránce jsou určeny pouze pro všeobecné informování a neobsahuje doporučení či výzvu k využívání veškerých služeb, které jsou zmíněny na této stránce. JKBC nenese odpovědnost za jakékoliv přímé, náhodné, vedlejší, následné, nepřímé nebo trestní škody vyplývající z přístupu ke konkrétním informacím na této webové stránce.

Informace na webu jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou přístupné“. Neposkytujeme záruku, že tato webová stránka bude nepřerušena nebo bez jakýchkoliv závad.

Změny

Vyhrazujeme si právo změnit tyto podmínky kdykoliv, a to bez předchozího upozornění. Je Vaší povinností pravidelně kontrolovat podmínky na této internetové stránce, abyste byli seznámeni s nejnovějšími informacemi. Pokud využíváte tuto webovou stránku po proběhnutí změny, vyjadřujete tím svůj souhlas s novými podmínkami. Doporučujeme Vám si čas od času vytisknout a zachovat kopii těchto podmínek a také kopie jakýchkoliv podmínek, které se týkají služby, o které si žádáte on-line na této webové stránce, spolu s příslušnými formuláři.

Webové stránky třetích stran

Odkazy z webu na jiná místa na internetu jsou určeny pouze pro informační účely. Nejsme odpovědní za jejich obsah, jelikož neověřujeme tyto webové stránky. Používání odkazů na jiné webové stránky je na Vaše vlastní riziko. Doporučujeme Vám přečíst si jejich obchodní podmínky pro pochopení toho, jaký dopad může mít používání těchto webových stránek.

Obchodní značka web

Autorská práva, informace, materiály a jejich uspořádání na této webové stránce jsou v našem vlastnictví, pokud není uvedeno jinak. Vyhrazujeme si veškerá autorská práva na obchodní značku web, patenty, duševní vlastnictví a jiná práva v informacích a materiálech obsažených na této webové stránce.

Lze si vytisknout, kopírovat, stahovat nebo dočasně ukládat výňatky z této webové stránky pro Vaše osobní používání nebo při používání našich produktů a služeb. Ovšem není dovoleno na webu něco měnit. Jakékoliv jiné použití webu web je zakázáno, pokud nedostanete náš písemný souhlas.

Žádná osoba nesmí používat jakoukoliv část této webové stránky na jiných stránkách nebo odkazovat na web bez našeho předchozího písemného souhlasu. Taktéž není dovoleno používat nebo reprodukovat obchodní značku a logo web.

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Na závěr

Podmínky společnosti JKBC se řídí platnými právními předpisy České Republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním webových stránek a jejich obsahu budou projednávány místně příslušným soudem ve České Republiky, a to v souladu se zákony České Republiky.

Tento web využívá cookies pro analýzu návštěvnosti a marketing. Další informace

Půjčte si 8 000,- Kč* bezúročně na 30 dní

10:15:0:13 do konce

* bezúročná půjčka se vztahuje pouze na nové klienty společnosti Zaplo finance s.r.o, kterou nabízíme VŽDY jako první, aby jste dostali půjčku bezúročně. Stránky bohužel negarantují bezúročnou půjčku, jsou pouze prostředníkem mezi klientem a cílovou společností.
více... Tyto Internetové stránky jsou napojeny na automatizovaný systém na vyhledávání finančních služeb, a to konkrétně půjček, zápůjček, úvěrů nebo jiných obdobných finančních služeb (dále též jen Systém). Systém pouze zpracovává žádosti zájemců o finanční služby třetích osob – úvěrových společností. Systém samostatně neposkytuje žádné finanční služby, pouze spojuje zájemce o finanční služby s úvěrovými společnostmi. Systém nenese žádnou odpovědnost za způsob propagace těchto Internetových stránek, protože propagaci zajišťují externí affiliate partneři. Systém nenese odpovědnost za Vaše rozhodnutí, která přijmete na základě informací obsažených na těchto Internetových stránkách. ...méně

Peníze na ruku
95%
95% schvalovatelnost
Bez doložení příjmů
0Kč
0 Kč poplatek a 0% RPSN
Půjčit
Souhlas s cookies.